Jak długo po udanej ablacji z powodu migotania przedsionków trzeba przyjmować Xarelto?

Obecnie zaleca się kontynuację Xarelto bez względu na sukces lub nie ablacji. Jeśli ocena ryzyka udaru dokonana przed ablacją wskazuje, że ryzyko to jest wysokie to ablacja nie zmienia tego ryzyka, ponieważ wiele danych wskazuje, że może migotanie bezobjawowo nawracać a monitorowanie co jakiś czas może nie wystarczyłaby odpowiednio szybko zareagować i uchronić pacjenta przez konsekwencjami udaru. Zatem większość chorych po ablacji migotania przedsionków nadal stosuje lek przeciwkrzepliwy, chyba że występują groźne powikłania zwłaszcza krwawienia.