Czy powinno się zmienić lek przeciwkrzepliwy i stosować nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis), gdy dotąd pacjent z migotaniem przedsionków przyjmował warfaryną lub acenokumarol?

Obecnie uważa się, że błędem jest wprowadzanie nowego leku u chorych dotąd leczonych warfaryną (Warfin) lub acenokumarol (Acenokumarol, Sintrom), u których nie obserwuje się krwawień, a większość oznaczeń INR w ostatnich miesiącach mieściła się w przedziale między 2 a 3. Przy stabilnym poziomie INR  i braku innych zastrzeżeń odnośnie stosowanego leczenia można przy nim pozostać.