Co to jest INR?

INR to skrót od słów international normalized ratio, co oznacza międzynarodowy znormalizowany współczynnik. Wskaźnik ten mówi o stopniu rozrzedzenia krwi. Bada się go  w trakcie leczenia lekami przeciwzakrzepowymi (acenokumarolem lub warfaryną). U osoby zdrowej, nieleczonej warfaryną ani acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0. Chorzy leczeni preparatami przeciwzakrzepowymi, cierpiący na migotanie przedsionków powinni mieć INR w granicach 2,0-3,0. Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej. Pożadaną wartość INR osiąga się poprzez dobranie odpowiedniego dawkowania leków.