Czy muszę brać leki do końca życia? Czy nie jest to zbyt duże obciążenie dla organizmu?

Leki przeciwkrzepliwe powinny być stosowane do końca życia przez chorych z potwierdzonym migotaniem przedsionków, jeśli nie ma przeciwwskazań do ich stosowania. Ponieważ udar mózgu u chorego z migotaniem przedsionków napadowym czy utrwalonym prowadzi do zgonu w ciągu 30 dni przynajmniej 20% chorych, u których wystąpi i kalectwem przynajmniej 40% , którzy przeżyją udar, eksperci zalecają nieprzerywanie terapii przeciwkrzepliwej, zwłaszcza jeśli leczenie jest dobrze tolerowane, czyli nie występują niepożądane działania leków (przede wszystkim uporczywe lub zagrażające życiu krwawienia). Zatem korzyści z leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu przedsionków u większości chorych przeważają nad niedogodnościami takiego leczenia. W razie wątpliwości co do konieczności stosowania leczenia przeciwkrzepliwego należy tę kwestię omówić z lekarzem.