Jak przygotować się do wyrywania zębów, stosując leki przeciwkrzepliwe?

Pacjent leczony acenokumarolem lub warfaryną (Warfin) powinien mieć INR ok. 2 w dniu usuwania 1-2 zębów. Jeśli INR wynosi mniej niż 2, także można usunąć ząb. Nie zaleca się odstawiania tych leków z włączaniem heparyn drobnocząsteczkowych podskórnie z powodu usunięcia zęba, który jest zabiegiem drobnym, związanym i tak z przedłużonym krwawieniem u 8-10% pacjentów, ale bez ryzyka zgonu z tego powodu. Odstawianie acenokumarolu lub warfaryny z powodu drobnych zabiegów jest niewłaściwe, ponieważ komplikuje prosty zabieg i zakłóca przebieg leczenia, szczególnie u chorych obciążonych dużym ryzykiem powikłań udarowych (zwłaszcza u chorych z migotaniem przedsionków po udarze mózgu lub ze sztuczną zastawką serca).

Natomiast pacjenci stosujący dabigatran (Pradaxę), rywaroksaban (Xarelto) lub apiksaban (Eliquis) mogą zostać poddani zabiegowi usunięcia zęba po około 24 h od zażycia ostatniej dawki leku. Po zabiegu, jeśli nie ma komplikacji, należy zażyć lek po ok. 6 h, aby przerwa w stosowaniu leku przeciwkrzepliwego nie przekraczała 36-48 h.