Czy można stosować leki przeciwkrzepliwe u osób w wieku powyżej 80. roku życia?

Z wiekiem rośnie ryzyko wystąpienia migotania przedsionków, udaru mózgu, a także krwawienia. Zatem pacjenci w tak podeszłym wieku, u których występuje migotanie przedsionków, powinni stosować leki przeciwkrzepliwe w celu zapobiegania udarowi mózgu. Ryzyko zgonu z powodu udaru mózgu  jest większe niż zgonu z powodu krwotoku także powyżej 80.roku życia u większości pacjentów z migotaniem przedsionków. U pacjentów leczonych tzw. nowymi lekami często trzeba stosować zmniejszone dawki, zawsze u chorych leczonych dabigatranem (Pradaxą) 2 x 110 mg na dobę. U chorych stosujących acenokumarol (Acenokumarol, Sintrom) lub warfarynę (Warfin) trzeba regularnie oznaczać INR aby jak najmniej było wahań INR co zwiększa ryzyko powikłań. . U starszych chorych leczonych przeciwkrzepliwie warto przynajmniej 2-3 razy w roku i po ostrej chorobie zapalnej np. zapaleniu oskrzeli lub pęcherza moczowego oznaczyć morfologię krwi aby uchwycić utratę krwi bez wyraźnych objawów,najcześniej z przewodu pokarmowego.