Jak złożyć wniosek o rentę?

By ubiegać się o rentę, należy złożyć wniosek w oddziale ZUS, inspektoracie lub biurze terenowym ZUS. Wniosek może składać również pełnomocnik.

Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć:

  • dokument dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych,
  • dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych (np. świadectwa pracy, zaświadczenie szkoły wyższej, wyciągi z akt urodzenia dzieci),
  • zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia
  • zaświadczenie o stanie zdrowia
  • inną dokumenty które mogą mieć znaczenie ( np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, dokumentacja rehabilitacji)
  • wywiad zawodowy
  • kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.